fbpx

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία FUNMILY – M.ΣΙΜΙΤΣΗ – Ο.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Ο.Ε., (η «Εταιρεία») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Kythnos Riboat» (ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στην σελίδα της εταιρείας στο Instagram https://www.instagram.com/funmily.gr/ (η «Ιστοσελίδα στο Instagram»).

Ο σκοπός των παρόντων όρων (οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού.

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

1.      Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.1  Ο Διαγωνισμός ισχύει μόνο για άτομα που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στη Ελλάδα έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών, ή στις περιπτώσεις όσων είναι κάτω των 18 χρονών με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους (στο εξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2  Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία και αυτός δεν υποστηρίζεται και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με το Instagram.

1.3  Οι πληροφορίες οι οποίες θα παρασχεθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό του Διαγωνισμού και μόνο από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, εκτός σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση για χρήση των στοιχείων του Συμμετέχοντα για προωθητικούς σκοπούς από την Εταιρεία ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής

1.4  Η ταυτοποίηση ηλικίας των Συμμετεχόντων θα γίνεται με την προσκόμιση της ταυτότητας του νικητή, όταν θα παρουσιαστεί για την παραλαβή του δώρου του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον νικητή να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου.

2.      Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

2.1 Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) οι εργαζόμενοι της Εταιρείας,

β) τα πρόσωπα συγγένειας β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, και

γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.

δ) όσοι το “Unfollow tracker” τους έχει εντάξει στον κατάλογο αυτών που έκαναν unfollow.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1 Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 10/06/2021, ώρα 12:00 (η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 20/6/2021 ώρα 23:59 (η “Λήξη του Διαγωνισμού”).

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

4.1 Για Συμμετοχή στον Διαγωνισμό ο χρήστης θα πρέπει να επισκεφθεί την «Ιστοσελίδα στο Instagram», να προβεί σε «follow» και «mention» τριών άλλων χρηστών

4.2 Ο κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά

4.3 Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία, με τα ανωτέρω στοιχεία των Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

4.4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή/και υπηρεσίας  που εμπορεύεται η Εταιρεία. 

5. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

5.1 Συνολικά θα υπάρξουν 2 νικητές που θα προκύψουν μόνο από τις ‘έγκυρες συμμετοχές’ του Διαγωνισμού. Ως ‘έγκυρες συμμετοχές’ κατά τα ανωτέρω νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

(α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω,

(β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, και

(γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωριστεί στην Ιστοσελίδα, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

5.2 Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 21/6/2021 και ο νικητής θα ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα στο Instagram την ίδια μέρα.

6. Δώρα  – Έπαθλα

6.1 Το δώρο του Διαγωνισμού είναι δύο voucher των 100€, έναντι ενοικίασης σκάφους Poseidon , με χωρητικότητα έως 7 ατόμων , χωρίς να χρειάζεται κατοχή άδειας ταχύπλοου (τα χαρακτηριστικά του σκάφους βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Kythnos Riboat https://riboatrental.com/el/poseidon/). Οι δύο νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν για διαθεσιμότητα και να κάνουν κράτηση. Δεν μπορεί να γίνει χρήση των voucher το διάστημα 26 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου 2021.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή Δώρων

7.1 Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα στο Instagram και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία εντός 2 ημερών από την ημερομηνία που την μέρα ανακοίνωσης των ονομάτων τους στην Ιστοσελίδα για σκοπούς παραλαβής των δώρων.

7.2 Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός του χρονικού διαστήματος δέκα (3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανακοίνωσής του για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και της ανωτέρας βίας) ή σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδέχεται οποιοδήποτε από τους παρόντες όρους ή αποκλείεται βάσει των όρων, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κ.ο.κ.

8. Ευθύνη

8.1 Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης από τον Διαγωνισμό προς τους Συμμετέχοντες ή οποιδήποτε τρίτο, πέραν της παράδοσης των προϊόντων στους νικητές, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα

9.1 Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω του Instagram δεν απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που καταχωρούνται από τον Συμμετέχοντα ή δίδονται από τους νικητές.

9.2 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του Συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρείται από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του κάθε Διαγωνισμού για όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές για σκοπούς ανάδειξης και ανακοίνωσης νικητών και παράδοσης των δώρων τους. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά στο μέλλον σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας

9.3 Η Εταιρεία δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητήσει από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία για σκοπούς ταυτοποίησης.

9.4 Με την αποδοχή του δώρου, οι νικητές δίνουν τη συγκατάθεσή του στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους και της πόλης διαμονής τους σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ. Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του ονόματος των νικητών, αλλά πιθανόν να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης.

10. Όροι και Προϋποθέσεις

10.1 Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα στο Instagram.

10.1  Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης και των Δώρων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας στο Instagram, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

11.1 Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λευκωσίας.

12. Αποδοχή των όρων

12.1 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και  συναίνεση από τους συμμετέχοντες και νικητής για κοινοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της σχετικής διαφημιστικής προβολής της Εταιρείας καθώς και της τήρησης των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και για κάθε είδους χρήση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους.